Verhoog uw levens kwaliteit

Ontspannen leven zonder stress

     Over onze "normale" manier van leven in subtiele onvrede, spanning,
  

   stress en obsessie, en over leren leven in een ontspannen positieve 
      

levenskwaliteit. Over een vrije en onbevangen manier van leven,
          

die fundamenteel is voor een duurzame positieve

levens-kwaliteit en alle menselijk geluk.

 Een fundamentele keuze

Dit hoofdstuk gaat over onze "normale" manier van leven in een toestand van subtiele onvrede en obsessie, waar we ons doorgaans niet bewust van zijn.
Het laat zien hoe deze  "normale",  veelal subtiel negatieve levenstoestand ons belet werkelijk intens en totaal te genieten van ons bestaan, en zo ons levensgeluk in de weg staat.
Ook vestigt het de aandacht op onze eigen verantwoordelijkheid hierin, en op de zinloosheid van leven in een negatieve levenskwaliteit.

 

 En de meest zinvolle vragen die we ons telkens weer opnieuw kunnen stellen is:

"Wat maak ik het belangrijkst in mijn leven, en wat is eigenlijk van wèrkelijk  belang?"


We kunnen bijvoorbeeld verbetering van onze materiële omstan- digheden ontzettend belangrijk maken, of verbetering van onze sociale omstandigheden zoals carrière, macht of aanzien.
Of misschien het "bezit" van personen; of hogere idealen; of al deze zaken bij elkaar. 

 

Echter in alle gevallen vanuit de veronderstelling in de verlangde omstandigheden uiteindelijk tevreden of gelukkig te kunnen zijn.

 

 De vraag is echter of we na het bereiken van al die zo verlangde materiële en sociale omstandigheden etc. wel tevreden of geluk- kig zullen zijn.
Want al onze verlangens zijn deel van de obsessieve mentale toestand van waaruit we doorgaans leven, maar waar we ons nauwelijks bewust van zijn . . . . . .

 

Voortdurend leven we in een onbewuste obsessie van vele, vaak onbewuste verlangens naar allerlei bezit, macht, aanzien en vele andere geluksdoelen.

Echter door deze veelal onbewuste verlangens-obsessie zal tevredenheid  uitblijven, of slechts van korte duur zijn; want we zullen hierdoor immers nooit genoeg kunnen krijgen . . . . . .

 

Wanneer het ene verlangen nog niet vervuld is, is er al weer het volgende . . . . . 

en nog zo vele andere . . . . . .

 En deze manier van leven betekent in feite een miserabel bestaan . . . . . .

 

Want hoe is de kwaliteit van ons leven tijdens onze eindeloze obsessieve strijd of streven om al onze bezits- machts- aanziens- en al die andere geluksdoelen te bereiken?

We leven zo immers in een voortdurend gespannen en onte- vreden toestand, van nog niet gerealiseerde (gefrustreerde) verlangens, waar we ons doorgaans niet bewust van zijn.

En dit verklaart ook onze vaak onbewuste subtiele boosheid, fanatisme en respectloosheid, alsook (vaak onbedoelde) agres- sie . . . . . .

 

 Ongemerkt is hierdoor ons oorspronkelijk vermogen tot onbevan- gen, en werkelijk vrij, intens en totaal te genieten van ons bestaan langzamerhand verloren gegaan . . . . . . .

 Voortdurend leven we zo onbewust in een subtiel ongelukkige toestand van subtiele agressieve spanning, subtiele negativiteit en subtiele onvrede.

En zo leven we feitelijk als slaaf van al onze onbewuste obsessies.

 

Het betekent in feite een miserabel leven in een vrijwel voort- durende subtiel negatieve levenskwaliteit die we als onze "normale" toestand zijn gaan beschouwen, en waar we ons over het algemeen niet bewust van zijn . . . . . .

 En wanneer deze obsessieve manier van leven lang genoeg duurt, wacht ons vroeg of laat en onvermijdelijk desillusie in het leven. 
En dit is, wat gebeurd is in het leven van zo velen.

 

Zelfs bestaat er een kans dat we na verloop van tijd zulke ego- ïstische, geblaseerde, afgestompte,  gefrustreerde, agressieve en negatieve mensen worden, dat we niet eens meer willen genieten of gelukkig zijn, en verder leven in een miserabele sleur van hebzucht, heerszucht, jaloezie, afgunst en onvrede.

Aan de buitenkant houden we ons natuurlijk netjes, zoals het hoort. Echter ons lachen is dan nog slechts pretentie; en inwendig is er slechts ellende of leegte. 
Besef de ellendige sleur en de zinloosheid van zulk een    bestaan . . . . . . .
 

 

Besef van dit alles kan de vraag in ons oproepen: 
Wat maak ik belangrijker in mijn leven, mijn eindeloze (innerlijke) strijd om al die bezits- of zijns-doelen van straks of morgen, die nog nooit iets aan mijn fundamentele onvrede hebben ver- anderd, of de positieve kwaliteit van mijn bestaan van moment tot moment . . . . . . . ?

Welke levenskwaliteit is mijn keuze? Een obsessieve negatieve, of een ontspannen positieve? Ik denk dat deze vragen behoren tot de meest fundamentele die iemand zichzelf kan stellen.

 

Wat er nodig is voor het ervaren van een werkelijk positieve levenskwaliteit en onbevangen te kunnen genieten van ons bestaan, is geheel vrij te komen van onze obsessieve toestand en van al onze mentale spanning, stress, negativiteit en on- vrede. 

 

Geheel vrij te komen van onze veelal ook subtiele onvrede of negativiteit, ontstaan uit onze vaak onbewuste gefrustreerde verlangens, of misschien ook uit onverwerkte negatieve erva- ringen.

 

Het is mijn ervaring, dat je kunt leren jezelf te bevrijden van al deze ellende, en je oorspronkelijke vermogen tot werkelijk vrij, intens en totaal genieten kunt terugvinden.

Dit, door je in eerste instantie bewust te worden van die gespan- nen, continu obsessieve toestand, je gefrustreerde verlangens, en je voortdurende leven in subtiele onvrede of vastgeroeste negativiteit.

En vervolgens door vanuit het besef van de subtiele ellende van deze obsessieve manier van leven te leren haar in het moment totaal los te laten.

Los te laten, door de kunst te leren in het moment de dingen te aanvaarden zoals zij zijn, te leren je mentaal te ontspannen, en te leren je totale aandacht te richten op al het reële en posi- tieve in je leven.

 

En daarnaast door te leren leven vanuit je innerlijke integriteit.

Ditalles is zeer gemakkelijk te leren met behulp van de een- voudige techniek van blz. 146  en wat inzicht en begrip.

Langs deze weg kun je je zo veel mogelijk richten op een moeiteloos zijn in een positieve, probleemloze, ontspannen en speelse gemoedstoestand, waarin al het belangrijk gemaakte gerelativeerd en losgelaten is, en je zelfs kunt lachen om jezelf.

 

Geheel los van al wat verlangend, angstig, fanatiek, agressief, boos of negatief is. Weerstandloos, in totale aanvaarding van de dingen zoals die in dit moment zijn. Een toestand waarin je niets meer wilt, doch slechts een onbelangrijke keuze maakt wanneer de situatie dat vraagt.

 

Je ervaart dat alles goed is zoals het is; en er is een spontane mildheid, innerlijke vriendelijkheid, meegaandheid, en een sub- tiele innerlijke bescheidenheid.

Een heerlijk ontspannen natuurlijke toestand, waarin niets hoeft, en je niemand hoeft te zijn. Waarin zelfs fout ook goed is, en waarin gewoon ontspannen "zijn" in de plaats gekomen is voor het beladen en gespannen "iets" of "iemand" zijn; en waarin al je zo belangrijk gemaakte problemen, angsten en zorgen even totaal vergeten zijn.

 

Slechts in zulk een mentaal ontspannen positieve toestand kan een mens werkelijk totaal en intens genieten, en werkelijke levens- vreugde en geluk ervaren. 
En dit is wat ik bedoel met een "positieve levenskwaliteit".

Velen kennen slechts de ervaring van een zeldzame incidentele geluksbeleving die ontstaat uit een plotseling totaal wegvallen van mentale weerstand en spanning door een plotseling weg- vallen van extreme, problematische of stressige omstandig- heden.

Of soms ook tìjdens zulke omstandigheden, uit een plotselinge totale aanvaarding ervan.

Uit dergelijke (zij het voor de meesten zeldzame) ervaringen kunnen we begrijpen wat in potentie reeds voor ons mogelijk is.

 

De weg naar deze toestand hoeft echter niet per se te gaan via de ellende van stress en spanning, maar kan ook gaan via een proces van leren leven in een steeds meer ontspannen, vrije en onafhankelijke positieve levenskwaliteit.

 

Hiervoor is het van fundamenteel belang ook in het moment te begrijpen dat de positieve kwaliteit van de toestand waarin we van moment tot moment leven veel  belangrijker is dan onze voortdurende (innerlijke) strijd om onze doelen van straks of later. 
Want elk kostbaar moment van ons leven zal nooit meer terug keren, en we weten nooit hoe lang we nog zullen leven . . . . .

 

Zelfs vandaag zou immers onze laatste dag kunnen zijn. En waar is dat voortdurende leven in onvrede en al die obsessie-ellende dan allemaal voor geweest?

 

In feite hebben we ons leven dan vergooid; want onze prijs voor het als een bezetene najagen van onze egocentrische doelen en verlangens is een negatieve levenskwaliteit. 
Het betekent van moment tot moment leven onder een grauw- sluier van bewuste of onbewuste spanning en onvrede, of in de zinloze ellende van vrijwel altijd onbewuste negativiteit.

Maar, wanneer we elk egocentrisch doel in ons leven op slag zouden afwijzen zou dat weer angst, spanning of andere nega- tieve gevolgen kunnen creëren. Deze doelen zijn daarom veelal niet zomaar los te laten.

 

De vraag wordt dan ook: hoe belangrijk maken we onze strijd om onze gestelde doelen en hoe belangrijk onze levenskwaliteit in dit moment.

Echter ook: waar ligt het accent in ons leven over het geheel. Op de reële positieve levenskwaliteit gedurende ons bestaan, of op die voortdurende obsessieve strijd in fanatieke verlangens naar al die hoedanigheden van straks of morgen. 
En, waarbij "morgen" ook nog steeds weer anders blijkt te zijn dan we gedacht hadden . . . . . .

 

Vaak kunnen onze levensomstandigheden ons ook dwingen dingen min of meer belangrijk te maken, en daarmee ook span- ningen, angsten, verlangens, negatieve vooroordelen en pro- blemen doen ontstaan. De vraag wordt dan steeds: hoe belangrijk maken we die problemen; en ook, hoe lang blijven we ermee bezig.

Voortdurend hebben we immers de keuzemogelijkheid in het moment onze problemen, angsten en spanningen weer los te laten. En zoals gezegd is dit loslaten te leren. Steeds kunnen we in het moment weer terugkeren naar onze ontspannen positieve levenstoestand en dan het contrast ervaren.

 

Misschien zullen we straks, morgen of overmorgen onze strijdbijl wel weer op moeten graven, maar dat is dan in dit moment van geen enkel belang meer.

Wie er bewust en fundamenteel voor kiest om zo veel mogelijk te leven in een ontspannen positieve levenskwaliteit, zal in de loop van de tijd ook steeds meer gaan kiezen voor geschikte levensomstandigheden, om zo veel mogelijk zo te kunnen leven en deze omstandigheden ook zelf gaan creëren.

 

Door zo veel mogelijk in een ontspannen positieve levenskwa- liteit te leven zal langzamerhand onze mentaliteit veranderen naar wat milder, vriendelijker, ontspanner, lichter en opge- ruimder.

Zo beïnvloedt onze levenskwaliteit ook nog die van anderen en levert zij ook een zekere bijdrage aan het ontstaan van een meer ontspannen, leefbaardere en positievere samenleving.

 

We zijn daarmee echter geen "positivo". Want de keuze voor het zo veel mogelijk ervaren van een ontspannen positieve levenstoestand is niet gebaseerd op "positief denken", maar op een realistisch waardebesef.

 

En wanneer we er voor kiezen over dingen na te denken of te oordelen, kan realisme óók onze keuze zijn.

Dus geen "positief denken" tegen beter weten in.

 

Met realisme in denken of oordelen bedoel ik hier relativeren; en nòch onze negatieve, nòch onze positieve informatie en oordeel al te belangrijk maken. Een zekere voorzichtigheid betrachten in ons oordeel; er is immers zo weinig wat we werkelijk "weten". Zo zijn we eerder nog "realo" dan  "positivo".

 

Want van hetzelfde realisme is de vraag: "Kies ik in dit moment voor een mentaal ontspannen positieve levenskwaliteit, die een ervaarbare zin heeft, of voor een zinloze negatieve toestand uit de ellendige gewoonte van mijn eindeloze obsessieve strijd voor allerlei bezit, macht, aanzien enz. en alle stress en ellende die daarmee verbonden is?"

Een groeiend realistisch besef van wat het belangrijkste is in je leven kan je er steeds meer toe brengen het accent in je leven te leggen op een ontspannen positieve levenskwaliteit.

 

En dit realisme creëert ook een verantwoordelijkheidsbesef voor de kwaliteit van je eigen bestaan van moment tot moment.

Hieruit kan een omschakeling ontstaan in je leven; van een obsessieve gerichtheid naar een directe en veel reëlere ervaringsgerichtheid. Want hoe we het leven ervaren is duizend keer belangrijker dan hoe we het bedenken of beoordelen.

 

Maximale reële levenskwaliteit is daarom de meest fundamentele en reële waarde in ons leven . . . . . . .

 

voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

 

  www.levenskwaliteit.nl