Leringen van Sathya Sai Baba

Leringen\ De eenheid van geloven in de verschillende godsdiensten...

 Godsdienst is de schakel tussen mensen en God. De verschillende godsdiensten zijn allen ‘wegen naar God’. Hun vorm is afhankelijk van plaats en tijd, maar allen hebben ze Godsrealisatie of Zelfverwerkelijking als uiterste doel.

 

 Sai Baba richt zich in zijn uitspraken op dit uiteindelijke doel. Hij zegt dan ook duidelijk dat hij geen nieuwe godsdienst wil stichten; hij wil juist mensen weer terug brengen naar de kern van zijn of haar eigen godsdienst. "Als je christen bent, word een beter christen; als je moslim bent, word een betere moslim; als je hindoe bent, word een betere hindoe, als je boeddhist bent, word een betere boeddhist. Verwerkelijk je ware, innerlijke Zelf."

 

 Het zoeken naar je ware aard is een ieder aangeboren. De vraag "Wie ben ik?" is de belangrijkste vraag die iemand zich stellen kan en het antwoord daarop, al of niet bewust, is bepalend voor je manier van leven. Uiteindelijk kom je terecht bij je ware, goddelijke kern. Deze manifesteert zich als de vijf menselijke waarden: waarheid, rechtschapenheid, vrede, liefde en geweldloosheid. Deze zijn ook terug te vinden in alle godsdiensten. De ene legt meer de nadruk hierop, een andere meer daarop. Maar allen hebben ze liefde als kern.

 

 Het is van wezenlijk belang dat we ons hierop richten in plaats van de verschillen te benadrukken. Als we deze eenheid voor ogen houden, kunnen we ook steeds meer ons Zelf ervaren in iedere godsdienst, in iedere ‘weg naar God’.

 

 

 

"Er is één godsdienst, de godsdienst van de liefde

Er is één taal, de taal van het hart

Er is één kaste, de kaste der mensheid

Er is één God en Hij is alomtegenwoordig."

 

citaat uit Sathya Sai Baba, ‘Summer roses on the blue mountains’,

1976, blz 147, herdr., 1988

Leringen\ God en zijn schepping...

 Er zijn in het Indiase religieus-filosofische denken drie opvattingen over de verhouding tussen God en de schepping, namelijk dvaita, visishtadvaita en advaita.

 Dvaita of dualisme

is dat bewustzijn waarmee je alles ervaart als afgescheiden van jezelf. Dit is ego-bewustzijn. God en de schepping zijn twee. De mens is dus afgescheiden van God en dat zal ook zo blijven. Wij zijn zijn dienaren.

 Visishtadvaita of speciaal monisme

is dat bewustzijn waarmee je God en de schepping ervaart als aspecten van hetzelfde. God bestaat en de mens bestaat in hem. Wij zijn niet gelijk aan God, maar bestaan in God. De mens ziet zich hierbij als een kind van God.

 Advaita of monisme

is dat bewustzijn waarmee je God en de schepping ervaart als één. Er is geen ego-besef. Er bestaat niets behalve God. De mens is God met daaraan toegevoegd een tijdelijke naam en vorm. Uiteindelijk zal hij weer volledig opgaan in God, de bron waaruit hij is voortgekomen. Deze opvatting heet Vedanta, hetgeen letterlijk betekent 'het doel van de Veda's'.

 

 God is in essentie vormloos, niet gemanifesteerd en dus zonder eigenschappen. Hij kan echter elke vorm aannemen die Hij verkiest en zo ontstond de schepping. De schepping is God met daaraan toegevoegd een tijdelijke naam en een tijdelijke vorm, want Hij heeft bepaald, dat alles wat geschapen is ook weer zal worden ontbonden. Naam en vorm zijn slechts maya (illusie); immers niets in de wereld is blijvend, alles is onderhevig aan veranderingen. Alleen dat wat onveranderlijk is, God, mag je werkelijk of echt noemen.

 

 Baba zegt, dat wij God niet kunnen begrijpen, omdat ons menselijk voorstellingsvermogen te beperkt is. God is onzichtbaar en vormloos, maar toch doordringt Hij alles. Hij ziet alles en hoort alles, maar Hij heeft geen zintuigen zoals de mens. Hij heeft geen verlangens, want Hij is reeds alles en Hij kent geen activiteit, want activiteit komt voort uit verlangen, maar toch is Hij de schepper, instandhouder en vernietiger van alle vormen. Hij is in iedere cel van je lichaam aanwezig en in elk atoom van de schepping.

 

 God is de eerste oorzaak die zelf geen oorzaak en dus geen begin had. Maar hoe zit het met de schepping? Sai Baba noemt de schepping een spontane openbaring van God. Hij besloot om te 'worden' in plaats van alleen maar te 'zijn', maar ondanks dit 'worden' bleef de Ene één. De schijnbare veelvormigheid van de schepping is slechts illusie, maar alleen door middel van de schepping kon God zich openbaren. 'Het menselijk lichaam is een noodzaak, omdat het in staat is de onge-ziene God te onthullen.' Het lichaam is echter onderhevig aan verval en dood, maar de inwonende ziel is eeuwig.

 

 'De mens is een pelgrim op een lange reis. Hij is begonnen als steen, is door het plantaardige en het dierlijke stadium gegaan en is nu in het menselijke stadium aangekomen.' Alle leven moet al deze stadia doorlopen, maar de menselijke geboorte is de enige gelegenheid om het doel van het leven, de volledige eenheid met God, te bereiken. Menselijke geboorte is het resultaat van de verkregen vruchten van vele goede diensten die wij hebben verricht gedurende verscheidene voorgaande levens en alleen de geboorte als mens geeft ons de gelegenheid om te ontsnappen aan de kringloop van geboorte en dood.

Leringen\ Het doel van het leven...

 De meeste mensen zijn zich hun hele leven niet bewust van hun ware identiteit. Zij denken dat zij het lichaam zijn en het gevolg van deze identificatie met het lichaam is angst en onzekerheid, verdriet en pijn, nederlaag en tegenspoed, verval en dood. Daarom moet de mens zich bewust worden van zijn ware aard. Hij is niet op aarde gekomen om als de dieren te eten, te slapen, wat rond te lopen en plezier te maken en dan te sterven. Velen worden in de war gebracht door de zijpaden van zintuiglijk plezier.

Zij voelen verlangen en richten dat op de wereld, want die lijkt begeerlijk. De wereld kan echter slechts kortstondige vreugde geven. Zodra een verlangen vervuld is, ontstaat er een nieuw verlangen. Op vreugde volgt verdriet. Bezit brengt de vrees mee voor verlies ervan. De wereld zoals die door de zintuigen wordt waargenomen, bestaat namelijk uit tegenstellingen: vreugde en verdriet, gezondheid en ziekte, goed en kwaad, leven en dood, ik en de anderen. Gehechtheid aan het veranderlijke en tijdelijke leidt ertoe, dat iedere daad zal worden verricht uit eigenbelang. Er lijkt immers een verschil te bestaan tussen 'ik' en 'jij'. Zolang er twee zijn, kunnen wij zeggen, dat maya (illusie) werkzaam is, want God en schepping zijn in wezen één.

 

 Moe van de tijdelijke vreugde en vrede die de wereld hem biedt, zal de mens tenslotte proberen het geheim te vinden van blijvende vreugde en blijvende vrede. En zo zal hij dan op zoek gaan naar het werkelijke doel van het leven.

 

 'De ziel is aanvankelijk ongebonden, maar later wordt zij begrensd en beperkt.' Egoverlangens zijn er de oorzaak van, dat er een steeds grotere verwijdering ontstaat tussen de individuele ziel en de bron waaruit zij voortkomt, God. Pas wanneer de mens zich bewust is geworden van zijn ware aard, zal hij er weloverwogen naar gaan streven opnieuw die onmetelijkheid en onbegrensheid te verwerven. Het doel van je leven, je diepste verlangen, de drijfveer bij alles wat je doet, is niet agressie, dominantie of seksualiteit, maar terug te keren tot de bron waaruit je bent voortgekomen. In het Sanskriet wordt dit moksha genoemd; in het Nederlands spreken wij over bevrijding of zelfverwerkelijking. Moksha is er echter niet vanzelf als je sterft. Pas wanneer je erin geslaagd bent tijdens je leven je ego volkomen los te laten, kun je het bereiken. Ben je daar niet in geslaagd, ben je ook na de dood van je lichaam nog altijd door verlangens gebonden aan de wereld, dan zul je opnieuw een lichaam moeten aannemen om die verlangens te bevredigen. Dit betekent dus, dat je dan opnieuw moet worden geboren.

 

 De mens is op aarde gekomen om het karma uit vorige levens uit te werken. Karma is een Sanskrietwoord, dat zowel 'iedere verrichting in gedachte, woord of daad' betekent, als 'de gevolgen van alle activiteiten die in het verleden verricht zijn'. De wet van karma is de wet van oorzaak en gevolg. God heeft bepaald, dat iedere handeling zijn gevolgen zal hebben.

Alle activiteiten verricht uit verlangen naar de beloning binden de mens door de gevolgen ervan. Dankzij zijn onderscheidingsvermogen weet de mens wat goede en wat slechte handelingen zijn. En vervolgens kan hij dankzij zijn vrije wil kiezen voor één van beide. Echter niet alleen slechte daden binden de mens, maar ook goede, wanneer deze worden verricht uit verlangen naar het resultaat, zoals bijvoorbeeld bezit, macht of roem. Alleen goede daden waarvan de resultaten zijn opgedragen aan God, zullen geen nieuw karma doen ontstaan.

 

Het lijden dat ons overkomt is dus een gevolg van verkeerde handelingen in het verleden. Het is geen straf van God, maar een gevolg van onze eigen gedachten, woorden en daden. Wij kunnen God dus niets verwijten. Overigens is het zo, dat juist lijden de mens ertoe brengt zich naar binnen te keren en op zoek te gaan naar de zin van het leven. Lichamelijk lijden, onvervulde aardse verlangens, zorgen en problemen vormen dus ook de middelen waarmee God de mens naar zich toe trekt.

Zo geeft de wet van karma in combinatie met reïncarnatie (wedergeboorte) zin aan het lijden. Het verklaart ook, waarom goede mensen vaak toch moeten lijden en waarom zoveel slechte mensen in voorspoed kunnen leven. Wanneer je alleen naar het heden kijkt, lijkt dit onrechtvaardig, maar God kent ook het verleden van ieder van ons.

Leringen\ Opvoeding en onderwijs...

 Zoals reeds eerder is vermeld, vormen vijf basiswaarden waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid de essentie van alle godsdiensten. Al onze gedachten, woorden en daden dienen met elkaar in overeenstemming te zijn en gebaseerd te zijn op deze vijf menselijke waarden.

Om te bereiken dat alle mensen in de toekomst hun leven zullen grondvesten op deze waarden, zal men ze nu moeten integreren in de opvoeding en het onderwijs. De ongebreidelde vrijheid die veel kinderen tegenwoordig van hun ouders krijgen is vernietigend voor het aanleren van zelfbeheersing en deugd. Daarnaast houdt het huidige onderwijssysteem zich vrijwel uitsluitend bezig met het ontwikkelen van het intellect en de vaardigheden, maar het houdt zich nauwelijks bezig met het ontplooien van goede eigenschappen.

 

 Met het oog op de toekomst is het dus van groot belang nu het onderwijs te reorganiseren. Hiervoor is een speciaal programma ontwikkeld door toegewijden die deel uitmaken van de wereldwijde Saiorganisatie. In Nederland heet dit programma Sathya Sai Onderwijs (SSO). Momenteel worden er nog uitsluitend aparte lessen gegeven in de menselijke waarden, maar het is de bedoeling, dat dit programma te zijner tijd zal worden geïntegreerd in alle vakken van het leerplan in het basis en het voortgezet onderwijs.

 

 Behalve de leerkrachten hebben uiteraard ook de ouders hierbij een belangrijke taak. Zij zullen hun kinderen het goede voorbeeld moeten geven en zij zullen dat wat de kinderen op school geleerd hebben ook thuis in praktijk moeten brengen.

Leringen\ Geestelijke discipline...

 Sai Baba heeft ons een aantal vormen van geestelijke discipline gegeven die de basis kunnen vormen voor het bereiken van zelfverwerkelijking. Deze oefeningen brengen de geest namelijk tot rust en kunnen ons langs die weg gereed maken voor het volgen van het pad dat uiteindelijk tot God leidt.

 

 In wereldse zaken is denken noodzakelijk, maar ook als dat niet nodig is, gaat de geest maar door. Hij neemt een eindeloze stroom van nutteloze aardse feiten in zich op of hij houdt zich bezig met slechte gedachten. De geestelijke oefeningen dienen er nu toe om de geest, deze bundel van gedachten, tot rust te brengen, te beheersen en op God te richten. Zij zijn dus geen doel op zich, maar een middel.

 

 Weerstand bieden tegen slechte gedachten heeft weinig zin, want als je een slechte gedachte onderdrukt, zal hij altijd gereed staan om op zwakke momenten tevoorschijn te komen. Je moet slechte gedachten, gedachten die zich bezighouden met begeerte, afgunst, woede of haat, daarom niet onderdrukken, maar overstijgen door je geest te richten op goede gedachten, gedachten aan God. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het in gedachten voortdurend herhalen van de naam van God, al of niet met gebruik van een rozenkrans, japamala of ander bidsnoer. Kies hierbij voor die naam en vorm van God waarmee je vertrouwd bent. Wanneer je dit geregeld doet, zul je merken, dat je geest zo een gehoorzame dienaar wordt.

 

 Andere vormen van geestelijke oefeningen zijn zelfonderzoek (Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Hoelang zal ik hier zijn?), gebed (het beste gebed heeft de minste wereldlijke verlangens), meditatie (het volledig ontstijgen aan je ego), het zingen van devotionele liederen, het bestuderen van de heilige boeken van alle godsdiensten en het omgaan met deugdzame mensen.

 

 Een hele belangrijke vorm van geestelijke discipline is onthechting. Het ego reageert op de ene ervaring met vreugde en op de andere ervaring met smart. Ont-hechting is het over-stijgen van deze dualiteit van vreugde en smart en dus het loslaten van het ego. Wan-neer de geest zich identificeert met de zintuigen wordt de mens de speel-bal van die zintuigen en dat brengt hem ertoe te streven naar vervulling van alle verlangens die in zijn geest opkomen. Hierdoor ontstaat de dualiteit van vreugde en smart en dus gebonden-heid aan de wereld. Immers, verlangens kennen geen einde. Er is altijd wel weer een nieuw verlan-gen naar bezit, comfort en luxe, lichamelijke opwinding, wereldse successen, sociale status, roem of macht. Gehechtheid veroorzaakt verdriet, zorg en teleurstelling; onthechting geeft vreugde, vrede en gelijkmoedigheid. 'Iedereen verlangt ernaar om gelukkig te zijn en iedereen denkt, dat meer verlangen en minder werken om het verlangde te verkrijgen de snelste manier is om gelukkig te worden. Niemand probeert de andere manier: minder verlangen en meer werken.'

 

 Wil je vooruitkomen op het geestelijk pad, dan zul je dus moeten leren je zintuigen te beheersen. Dit betekent, dat je ze uitsluitend moet gebruiken voor het dienen van God door het dienen van zijn schep-selen. Wees in de wereld, maar laat de wereld niet in jou zijn. Bovendien moet je je realiseren, dat het voor een mens onmogelijk is volledig vrij te zijn van alle verlangens. Zo is het verlangen naar voedsel, onderdak, kleding en gezondheid voor jezelf en je gezin natuurlijk goed, want alleen als je lichaam krachtig is kun je anderen helpen. Houd je materiële behoeften echter beperkt. Ook lichaamsvijandigheid is verkeerd. Het lichaam is een instrument dat God ons heeft gegeven om het doel te berei-ken. Baba zegt ook, dat wij onze zintuiglijke verlangens en emoties niet moeten onderdrukken, want dat is geen onthechting. Werkelijke onthechting is het overstijgen van je verlangens en emoties uit een diep verlangen naar verdere groei.

Leringen\ Eenheid in liefde...

 'God is liefde, liefde is God', zegt Sai Baba en daarom moeten wij liefde worden om in hem te kunnen opgaan. 'Heb alle wezens lief zonder iets terug te verwachten, heb lief omwille van de liefde, heb lief omdat je ware aard liefde is, heb lief omdat dit de vorm van aanbidding is die je het beste kent en waar je het meest van houdt.' Heb God intens lief en je zult alle schepselen vanzelfsprekend liefhebben, want je zult God in hen zien. Deze weg van liefde wordt premayoga ge-noemd. Prema betekent 'liefde' en yoga betekent 'eenwording'.

 

 Op dit pad van liefde zijn drie stadia te onderscheiden, namelijk karma-yoga (het pad van handelen), bhaktiyoga (het pad van toewijding) en jnanayoga (het pad van wijsheid). Deze drie zijn echter niet te scheiden. Je kunt niet één van deze wegen volgen en de andere twee laten liggen. Zij overlappen elkaar, vullen elkaar aan en hebben dezelfde basis, namelijk liefde.

 

 Op het pad van handelen moeten wij een stevige basis van goede daden leggen. Deze basis wordt seva of onbaatzuchtige dienstverlening genoemd. Hiermee zuiveren wij ons hart. Dien je medeschepselen zonder enig verlangen naar resultaat, zonder enig eigenbelang; dien uitsluitend uit liefde en je zult Gods genade naar je toe trekken. Wanneer je anderen helpt om er zelf beter van te worden, dan is dat hele-maal geen seva. Dit betekent dus ook, dat je niet moet streven naar bevrijding voor jezelf. Wanneer je je tot doel stelt anderen gelukkig te maken, komt die bevrijding of Zelfverwerkelijking er namelijk vanzelf. Alleen wanneer je je bewust bent van de eenheid van alles, zul je dienen zonder onderscheid. Dan is je seva karmayoga. 'Dienstverlening is de enige weg naar Zelfverwerkelijking. Het is de hoogste uitdrukking van liefde. Je moet je tot je allerlaatste ademtocht bezighouden met dienstverlening.'

 

 Het pad van toewijding volgen betekent, dat je ernaar streeft alle begeerten op te geven en alle gedachten, woorden en handelingen aan God op te dragen. Het is volledige overgave aan God. Al onze daden moeten gemotiveerd zijn door toewijding.

 

 Wanneer je je bevindt op het pad van wijsheid zal er een diepe eerbied in je ontstaan voor de schepping, omdat je dan gaat inzien dat alles God is. Wijsheid is het bereiken van het doel van het leven. Al het geschapene wordt nog slechts gezien als de belichaming van liefde. Je bent je ervan bewust, je ervaart, dat je één bent met de grootste ster aan het firmament en met het kleinste grassprietje aan je voeten.

 

 Baba heeft deze drie yogawegen vergeleken met een klok met drie wijzers. De secondenwijzer is het pad van handelen. De minutenwijzer is het pad van toewijding en de uurwijzer is het pad van wijsheid. De secondenwijzer moet helemaal rond gaan eer de minutenwijzer maar één minuut verder kan aanwijzen. Dat houdt in, dat je heel veel moet dienen, heel veel goed moet doen, om een klein beetje echte devotie in je hart tot ontwikkeling te brengen. Als de minutenwijzer verder gaat, zal de devotie toenemen. Pas wanneer je God in alles en allen ziet, heb je de hoogste wijsheid bereikt. Dat is de uurwijzer.

Leringen\ Voedsel...

 Gezondheid is heel belangrijk. Je bent weliswaar niet het lichaam, maar je hebt dit instrument nodig om je innerlijke God in staat te stellen te handelen in de wereld. Alleen als je gezond bent, kun je het lichaam vergeten en je volledig op God richten. Je moet dus goed zorgen voor je lichaam, en dat betekent dat je goed voedsel tot je moet nemen.

 

 Voedsel is overigens niet alleen dat wat je via de mond tot je neemt, maar ook alles wat je via de andere zintuigen opneemt. 'Ziekten worden vaker veroor-zaakt door het verkeerd voeden van de geest dan van het lichaam.' Vermijd daarom slechte gedachten, boosheid, jaloezie, zorgen en angst door niet te luisteren naar roddelpraat en leugens, niet te kijken naar films waarin veel geweld voorkomt en niet alle negatieve informatie uit de krant op te zuigen als een spons.

 

 Baba heeft ons ook een aantal regels gegeven met betrekking tot voedsel dat via de mond het lichaam binnenkomt. Hij adviseert ons om eenvoudig voedsel in matige hoeveelheden te eten. Eet (kort gekookte) groente, fruit, noten, peulvruchten, granen, rijst en alle zui-velprodukten van de koe. Eet geen sterk gekruid voedsel; dat windt je op en bedwelmt je. Eet ook geen vis en geen vlees. Vis veroor-zaakt onreine gedachten en door het eten van vlees ontwikkelt men hartstocht, agressie en dierlijke ziekten. Ook alcohol, tabak en drugs zijn schadelijk, want zij verstoren het natuurlijk evenwicht.

 Wanneer ziekte je lichaam of geest heeft aangetast, kun je naar een dokter gaan. Wees je er echter altijd van bewust, dat een dokter slechts een instrument is in de handen van God. God geneest. Bij ziekte is daarom gebed het belangrijkste.

 

 Hierboven werd reeds aangegeven, dat Baba adviseert om geen vlees en vis te eten, omdat dat niet goed voor je is. Daar komt echter nog bij, dat voor het eten van vlees en vis dieren moeten worden gedood. 'Als je een dier doodt, veroorzaak je lijden, doe je het pijn en kwaad. God is in ieder schepsel; hoe kun je dus die pijn veroorzaken?' Zodra je de eenheid ervaart met de gehele schepping, in alles en allen God ziet, zul je geen lijden meer willen veroorzaken en zal je verlangen om vlees of vis te eten vanzelf verdwijnen.

Leringen\ Het gouden tijdperk...

 

De omvorming van de mens is de grondslag voor de omvorming van de wereld. In de samenleving kan pas gelijkheid ontstaan, wanneer er een spirituele verandering in het individu plaatsvindt. God is in de belichaming van Sai Baba naar de aarde gekomen om ons door zijn voorbeeld te leren hoe wij die omvorming tot stand kunnen brengen. Zolang wij er niet in slagen ons bewustzijn te brengen op een niveau waarop wij zien, dat alle men-sen in wezen God zijn, zullen namelijk ego, hebzucht en wedijver voor ongelijkheid zorgen.

 

Shirdi Sai Baba heeft de grondslag gelegd voor deze omvorming, Sathya Sai Baba bouwt deze momenteel verder uit en Prema Sai Baba, de derde incarnatie, zal deze tenslotte voltooien. Sathya Sai Baba heeft gezegd, dat zijn boodschap in een langzaam en geleidelijk proces over de hele wereld bekend zal worden. Baba kent de toekomst. Hij weet, dat hij een gouden hoofdstuk zal schrijven in de geschiedenis van de mensheid. Wij, mensen, zien daarentegen alleen de huidige situatie, de oorlogen, de honger, de natuurrampen. In 1968 zei Baba echter reeds: 'Velen valt het moeilijk te geloven dat de omstandigheden beter zullen worden, dat het leven voor allen gelukkig en vol vreugde zal zijn en dat het gouden tijdperk zal terugkeren. Laat mij jullie verzekeren, dat dit Goddelijke lichaam niet tevergeefs is gekomen. Het zal erin slagen de crisis die de mensheid teistert, af te wenden.' En tegen de tijd dat Prema Sai Baba op aarde komt zal de wereld gelukkig, vredig en welvarend zijn. 'Er zal overal liefde zijn liefde, liefde, overal liefde.'

 

'Begin de dag met liefde.

Vul de dag met liefde.

Besluit de dag met liefde.

Dat is de weg naar God.'

 

 

Bovenstaande informatie is grotendeels overgenomen uit: "Sai Baba: God op aarde", een inleiding door Wim G.J.van Dijk. Uitgave St. Sri Sathya Sai Baba - Nederland

voor meer leuke en fascinerende info kijk op,

www.sathyasai.nl

Ex leden van sati baba vertellen de achtergrond en nare gebeurtenissen die in die tijd ontstonden.

Lees hier meer over en ontdek de samenzweringen, de moord complotten, eventuele pedofiele praktijken en doofpotten. 

www.exbaba.nl

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb