een kleine greep uit de koraan:negatieve gedachtes zijn niet goed

EEN MENS MAG ZICH NIET OVERLATEN AAN NEGATIEVE GEDACHTEN...

 

Soms gelooft een mens dat, hoewel hij zich voor niets ingespannen heeft, er toch vanzelf gunstige dingen tot stand zullen komen. Maar dit geloof is helemaal verkeerd. Geen schoonheid ontstaat vanzelf, zonder dat er inspanningen voor geleverd worden. Dit is een regel van de beproeving die door Allah geschapen is voor de mensheid.

 

In het lagere zelf van de mens komt wat goed of slecht is, samen voor. Dit is een andere eigenschap van de test die door Allah geschapen is voor de mensen. Een mens moet tot de laatste seconde van zijn leven strijden tegen het slechte in zijn lagere zelf. Als hij zijn lagere zelf overlaat aan zichzelf, kunnen goedheden nooit vanzelf de kwaadaardigheden overwinnen en domineren. Daarom moet een mens zich onophoudelijk inspannen. Hij moet zijn verstand, wil en geweten steeds gebruiken om nog beter te worden.

 

Een van de eigenschappen die de mens tijdens deze strijd moet zien te verkrijgen door zijn wil te gebruiken, is ‘positief denken’. Het lagere zelf waar goed en kwaad samen zijn heeft ook ‘het kenmerk dat het mensen aanzet om negatief te denken’. Het tracht dit uiteraard te doen onder verschillende mommen; door dit juist en logisch te laten lijken en zelfs door te laten denken dat dit een vereiste is van verstandigheid. Het suggereert dat positief denken enigszins ‘zichzelf bedriegen’ betekent en dat aan het negatieve denken er steeds voor zal zorgen dat ‘mensen beter worden en betere maatregelen nemen’, ‘voor verstandigere handelingen zal zorgen’ en dat ‘een dergelijk iemand de gevaren en risico’s veel beter ziet’. Het tracht de mensen te laten geloven dat negatief denken ‘realistisch zijn’ betekent en positief denken ‘dat de mens zichzelf bedriegt’.

 

Het is zeer duidelijk dat een mens bij een dergelijke toestand partij moet kiezen voor de Koranische moraliteit. Allah heeft in de Koran aan de moslims vermeld dat ze ‘zich moeten bezinnen, alle incidenten positief moeten opvatten, in gedachten moeten houden dat Allah alles in het lot geschapen heeft als voordelig en wat er ook gebeurt, steeds hoop moeten hebben voor Allah’. Daarom moet een gelovige – omdat hij de Koran als uitgangspunt beschouwt, hoezeer de satan en het lagere zelf het tegendeel versiert met aannemelijk lijkende argumenten – zijn wil steeds gebruiken om positief te denken.

 

Indien nodig is het bovendien mogelijk om met een simpele en snelle logische vergelijking op te maken wat ‘positief denken’ en ‘negatief denken’ de mensen bijbrengen en laten verliezen.

 

Negatief denken verwijdert de mens eerst en vooral van het welbehagen van Allah en van de moraliteit die Allah kan behagen. Het zorgt ervoor dat hij Allah en Zijn oneindig schone namen (Allah is verheven). Het laat Allahs verstand, barmhartigheid, genade, liefde, rechtvaardigheid en nabijheid tot Zijn dienaren en dat Hij de gebeden verhoort, zijn oprechte onderdanen zal vergeven en in het Hiernamaals de beloning voor alles op de mooiste en omvangrijkste manier zal geven, vergeten. Het zorgt ervoor dat hij gelooft dat wat op aarde gebeurt onafhankelijk is van Allah (Allah is verheven). Als gevolg van dit allemaal laat dit de mensen denken met de mentaliteit van de onwetenden. En zo belandt de mens in een eeuwig verdriet. Er ontstaat een duister, somber en ongelukkig type mens dat alle gebeurtenissen pessimistisch bekijkt. Een dergelijk persoon kan vanwege zijn valse gedachtekronkels niet opbouwend optreden tegen de mensen in zijn omgeving of gebeurtenissen die hij meemaakt. Aangezien hij de mensen rond hem steeds benadert met de zo negatief mogelijke mogelijkheden, neemt hij een uiterst cynische, bevooroordeelde, afstandelijke en haatdragende houding aan. Als een negatief denkende, negatief pratende, negatief handeldelende man verliest hij de liefde, het respect en het vertrouwen van de mensen in zijn omgeving. Hij verandert in een mens bij wie men niet gerust is en wiens vriendschap niet gewenst is. Hij kan van niemand echt, met een gerust hart, houden en hij kan niemand vertrouwen zonder daar twijfels bij te hebben. Hij leeft steeds in angst, frustratie, verdriet en pessimisme. Als gevolg van dit allemaal verzwakt hij zowel geestelijk als lichamelijk in vele opzichten.

 

Aan de andere kant heeft een positief denker eerst en vooral de moraliteit die Allah kan behagen. Want positief denken is een vereiste van de moraliteit die goedgekeurd wordt door Allah, van oprecht geloof en van het vertrouwen in en overgave aan Allah. Het geweten van iemand met deze moraliteit is gerust, want deze houding is in overeenstemming met de Koran. Hij interpreteert zijn belevenissen en de mensen in zijn omgeving op de manier die Allah behaagt. Hij vat alles positief op en ziet de mooie kanten van alles. In plaats van de negatieve kanten van wat hij beleeft te vinden, hiervoor verdrietig en gespannen te worden en zich over te laten aan pessimisme; heeft hij de moraliteit om als er een schoonheid is van 1%, hiervoor blij te zijn. Hij is er zich van bewust dat Allah, net zoals alle mensen ook voor hem, talloze zegeningen heeft geschapen. Hij weet dat alle gebeurtenissen die ongunstig lijken, een beproeving zijn van Allah en dat ‘indien partij gekozen wordt voor Allah’ dit allemaal middelen worden die de mens op aarde en in het Hiernamaals leiden tot zegeningen. Zelfs bij de moeilijkste, meest gecompliceerde en rampzaligste gebeurtenissen denkt hij niet negatief, want hij vergeet niet dat ‘Allah zijn oprechte dienaren zeker zal helpen’. Bij iets dat zijn macht overtreft, wordt hij niet paniekerig, want hij is er zich van bewust dat Allah oneindig machtig is. Omdat hij weet dat niets vanzelf gebeurt en dat Allah alles met achterliggende gunsten en wijsheden schept, ziet hij een schoonheid in alles wat hij beleeft. Dat hij al deze waarheden kent, laat hem op aarde steeds gelukkig zijn. Hij leeft met de gerustheid van wat er ook gebeurt, steeds hoop hebben voor Allah, Allah helemaal vertrouwen en hopen op Allahs hulp. Hij benadert alles uiterst positief en opbouwend. Hij is zich uiteraard bewust van de gebreken, tekorten en onvolmaaktheden van zaken of mensen. Maar hij weet dat alles pessimistisch bekijken, verdrietig en gespannen zijn en onhandelbaar gedrag vertonen geen oplossingen zijn. Al de stappen die hij zal nemen om deze gebreken weg te werken, neemt hij met vertrouwen in Allah, door positief te denken, door hoop te hebben, door de schoonheden te zien en door zich daarop te baseren. Daarom zijn degenen die in hun omgeving het meest geliefd zijn, vertrouwd worden, wiens woorden het meest in acht genomen worden, naar wiens gedachten het vaakst gevraagd wordt en wiens vriendschap het meest gewaardeerd wordt, positief denkende mensen met deze moraliteit.

 

Bovendien betekent ‘positief denken’ niet ‘zichzelf bedriegen’ of ‘onrealistisch denken’. In tegendeel, het betekent de waarheid die de meesten ontgaat, kunnen zien; ‘de oneindige kracht van Allah kunnen waarderen zoals het hoort en weten dat Allah in staat is om alles wat Hij wil te doen’. Echt realistisch zijn is dit. Dit is de echte juistheid en eerlijkheid. Eigenlijk is het tegendeel dat de mens zichzelf bedriegt. Want iemand die het tegendeel denkt, veronderstelt dat alles gedaan wordt door zichzelf of door de mensen tegenover hem. Naarmate hij inziet dat zijn eigen macht en de macht van de mensen zeer begrensd zijn; naarmate hij ziet hoe gebrekig entiteiten zijn, laat hij zich volgens zichzelf meeslepen door negatieve gedachten. Maar zijn eigen kracht is in ieder geval ontoereikend. Wat de mens de kracht geeft om positief te denken, hoop te hebben en bij alle gebeurtenissen een schoonheid te verwachten, is ‘het geloof in Allahs kracht ’ en ‘Allahs kracht kunnen waarderen zoals het hoort.’

 

Iemand die al deze feiten aandachtig herziet, moet merken dat ‘hij positief moet denken om Allah te behagen’. Daarnaast moet hij doorhebben dat negatief denken de mens helemaal niet vooruit helpt; maar zijn leven juist zeer slecht en flauw maakt, zeer bemoeilijkt en de geestelijke kwaliteit veel doet dalen. Hij moet begrijpen dat het een satanische zienswijze is die de mens niets anders dan verdriet brengt, overal en in alle omstandigheden de deur opent voor ongelukkigheid en noch voor hem noch voor anderen gunstig is. De Koranische moraliteit laat de grote genade van Allah over de mensen zien, de vreugde en het geluk beleven van de schoonheden in de omgeving, Allah bedanken voor dit allemaal en laat zelfs in de moeilijkste omstandigheden hopen op schoonheden van Allah. Echt realistisch zijn is dit.

 

Daarnaast vergist iemand die veronderstelt dat negatief denken ‘preventief optreden’ is zich helemaal. Iemand die zodanig pessimistisch, ingestort, gesloten, verdrietig en hopeloos is kan dan ook nooit echte maatregelen nemen. Door zijn gemoedstoestand heeft hij zijn capaciteiten om mooi te kunnen spreken, de gebeurtenissen te kunnen zien zoals ze zijn, nauwkeurig te waarderen en maatregelen te nemen, verloren. Een mens kan pas preventief optreden met de vreugdige, verstandige en evenwichtige gemoedstoestand, die mogelijk is door positief te denken. De mensen, gebeurtenissen en gevaren juist analyseren, is pas mogelijk met deze gepaste zienswijze.

 

Allah openbaart in de Koran een geheim aan de mensen. Indien de mens in plaats van de tegenslag, de schoonheden, zegeningen en voorspoed om zich heen kan zien en als hij met deze ingesteldheid kan denken, ‘vermeerdert Allah Zijn zegeningen voor deze persoon nog meer’. Omgekeerd, wanneer iemand steeds klaagt over zijn leefomstandigheden, belevenissen en de mensen in zijn omgeving, als hij enkel de gebreken en onvolmaaktheden kan zien en zich niet bewust kan worden van de schoonheden, leeft hij slecht met de ongelukkigheid die hij zelf tot stand heeft doen komen.

 

Dus iedereen moet goed nadenken over dit geheim dat geopenbaard is door Allah. Zelfs in het leven van degene die zich in de moeilijkste omstandigheden bevindt, zijn er vele zegeningen en schoonheden waarvoor hij blij en gelukkig mag zijn en Allah mag bedanken. Als hij erin slaagt om Hem ook voor weinig zegeningen te bedanken en bij weinig voorspoed hoop te hebben, zal Allah hem zowel op aarde als in het Hiernamaals veel meer schenken. Allah heeft in de Koran het volgende geopenbaard over de uniekheid van de zegeningen die Hij aan mensen schenkt en het geheim over Hem bedanken voor Zijn zegeningen:

 

En toen uw Heer verklaarde: "Als je dankbaar bent zal ik u meer geven, maar als je ondankbaar bent, is Mijn straf inderdaad streng." (Soera Abraham, 7)

 

En Hij gaf u al hetgeen je van Hem vraagt en als je de gunsten van God telt, zul je ze stellig niet kunnen opsommen. Voorwaar, de mens is zeer onrechtvaardig, zeer ondankbaar. (Soera Abraham, 34)

 

En indien je de gunsten Van Allah wilt opsommen, kun je dat stellig niet doen. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.(Soera an-Nahl, 18)

 

Een mens mag gedurende heel zijn leven, zelfs tijdens zijn moeilijkste tijden, deze waarheden nooit vergeten. Hij moet een zekere beslissing nemen om tot het einde van zijn leven positief te denken en wat hij ook beleeft, hij mag nooit afstappen van deze beslissing.

 

Maar het mag ook nooit vergeten worden dat schone moraliteit, positief denken en hoop hebben niet gedaan mogen worden om zegeningen te krijgen, maar om Allah te behagen. Dit is wat telt voor Allah. Want het welbehagen van Allah overtreft alle zegeningen op aarde en in het Hiernamaals. Als Allah tevreden is, zal Hij zijn zegeningen wel schenken. Maar deze schoonheid zal– als Allah het wil – enkel verleend worden aan degenen die vatten dat het welbehagen van Allah zo een groot geschenk is dat het niet te vergelijken is met een zegening.

 

 

Aug 24, 2010


 

 

Zelfvertrouwen

Wil je weten wat je kan doen om je zelfvertrouwen te vergroten? Wil je weten welke stappen je moet ondernemen om jezelf op het gebied van zelfvertrouwen beter te leren kennen? Lees dan onderstaande informatie. Bij het lezen daarvan kom je achter dingen waar je eerder nog niet over had nagedacht.

Als je “Wat jij wilt, dat kún je ook!’ in je achterhoofd houdt, dan kom je al een heel eind. Maar verder zijn er nog ander punten die je kan leren of verbeteren:
 • Leren nee te zeggen is heel belangrijk bij een goed zelfvertrouwen;
 • Probeer te zeggen wat je wil, je mening te geven en daaraan vast te houden;
 • Een manier vinden zodat je kan opkomen voor jezelf op een manier die bij je past';
 • Leer grenzen stellen;
 • Leren omgaan met kritiek en `moeilijke` mensen;
 • Leren omgaan met moeilijke en spannende situaties;
 • Je negatieve gedachten te vervangen door positieve, helpende gedachten;
 • Probeer positief over jezelf te denken en te spreken;
 • Leer je draagkracht te vergroten zodat je beter kan omgaan met stresssituaties
Verandering (lichaams-)houding
Non–verbale communicatie is een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Non-verbale communicatie wil zeggen dat er gecommuniceerd wordt zonder dat daarbij wordt gesproken. Een voorbeeld van non-verbale communicatie is je schouders ophalen als iemand je een vraag stelt. Met het schouder ophalen wil je zeggen dat je het niet weet. Maar ook boos kijken of een lach is een vorm van non-verbale communicatie. Dit wil dus zeggen dat iedereen onbewust non-verbaal communiceert, van baby tot bejaarde. Non-verbale communicatie is deels aangeleerd, maar ook deels aangeboren. Een pasgeboren baby kan via non-verbale communicatie al laten weten of het pijn of honger heeft. Het heeft daarom een belangrijke functie, het zorgt ervoor dat wij kunnen overleven. De meeste non-verbale communicatie gaat onbewust. Dit wil zeggen dat je je niet bewust bent van de signalen die je non-verbaal afgeeft. Soms kan je moeder aan je vragen of het wel goed met je gaat waarop je antwoord dat het heel goed gaat, terwijl je moeder aan je ziet dat het niet goed gaat. Verbaal (dus met je mond) zeg je tegen haar dat het goed gaat, maar tegelijkertijd communiceer je met je lichaam en je gezicht dat het niet goed met je gaat.

Zelfvertrouwen kun je ook door middel van non-verbale communicatie uiten. Het punt met non-verbale communicatie is dat het vaak onbewust gaat en dus moeilijk te foppen is. Verbaal kan je nog tegen mensen zeggen dat het goed met je gaat, maar non-verbale communicatie is moeilijker te beïnvloeden. Toch zijn er trucjes voor om non-verbaal meer zelfvertrouwen uit te stralen. Op het gebied van lichaamshouding bijvoorbeeld. Heb jij ook wel eens een leraar gehad die tegen je zie: "Schouders naar achteren, borst naar voren, hoofd recht en ontspannen!"? Daar werd je geleerd dat je lichaamshouding zekerheid en zelfvertrouwen uitstraalt als je een bepaalde houding aanneemt. Jouw lichaamshouding zegt iets over hoe jij in het leven staat.

Ben je bijvoorbeeld wat somberder aangelegd, dan kijk je vaak naar de grond, helt je hoofd wat naar voren, je schouders hangen wat en je borst is ingetrokken. De bewegingen van je handen en voeten zijn wat traag.

Ben je een rasoptimist, dan loop je vaak te stralen. Hoofd rechtop, schouders naar achteren, borst naar voren, enthousiaste bewegingen en ferme tred. Er kan je immers niets gebeuren je bent blij en over het algemeen gelukkig met jezelf.

Let eens op de lichaamshouding van je vrienden, studiegenoten of familie. Wat zegt dat over hun persoonlijkheid? Doe hun eens na, met andere woorden, neem dezelfde houding aan of maak dezelfde bewegingen als de ander en probeer na te gaan hoe dat voelt. Je zult merken dat gevoelens en houdingen samenhangen. Door te spiegelen kun je leren je een beetje in te leven in de ander.

Herkennen, erkennen en kunnen stellen van de eigen grenzen
Bij een goed zelfvertrouwen hoort ook dat je je grenzen herkent zodat mensen niet gauw over je heen gaan lopen. Behalve dat je ze kan herkennen, is het ook belangrijk dat je je naar deze grenzen handelt op een rustige manier, zonder boos te worden. Als het je lukt zul je merken dat het je zelfvertrouwen en kracht geeft, en verder zul je merken dat het je zelfrespect en eigenwaarde vergroot. Je grenzen kennen en daar naar handelen is een uiting van assertief gedrag. Maar waarom is het dan zo moeilijk?

Goed kunnen omgaan met grenzen is een van de belangrijkste basisvaardigheden in het leven. Maar het is meer dan techniek. Omgaan met grenzen is ook verbonden aan meerdere dingen zoals ons zelfbeeld en met hoe we kijken naar onszelf en naar ons leven. Maar hieruit volgt dan de vraag of we in staat zijn om grenzen te stellen op zo’n manier dat dit krachtig en respectvol is naar jezelf toe en naar de ander?

Dit is wel absoluut mogelijk. En je kan het leren! En als je het eenmaal onder de knie hebt pluk je er alleen maar de vruchten van! Het brengt namelijk duidelijkheid en rust in jezelf èn in je communicatie met anderen. Het stimuleert respect en zelfrespect.

Hoe doe je dat, grenzen stellen? Hoe zeg je nee als iemand jou een verzoek doet waar je bijvoorbeeld niet aan kan voldoen? Wanneer zeg je nee als iemand je van alles verwijt (de schuld geeft)? Of als iemand je kritiek geeft of wanneer je negatieve opmerkingen krijgt? Wanneer zeg je nee of durf je te zeggen dat je bepaalde informatie niet wil geven? Of als sommige mensen over je grenzen gaan, durf je dan stop te zeggen?

Bewustwording van de lichamelijke, emotionele en mentale (mentaal wil zeggen je denkkracht) kracht.
Zou je graag dat willen realiseren waar je van binnenuit in gelooft en waar je voor staat? Zou je willen dat je met je gedachten en gedrag de dingen wil bereiken die je heel graag wil bereiken?

Het klinkt heel erg ingewikkeld, maar bewustwording van de fysieke, emotionele en mentale kracht wil zeggen dat je vanuit je eigen kracht de verantwoordelijkheid neemt over je leven. Je voelt dat je vrij bent als het gaat om denken en dingen doen. Dit wil zeggen dat je in de eerste plaats niet meteen reageert wanneer dingen op je af komen. In plaats daarvan blijf je bij jezelf, eerst ga je nadenken over wat er precies op je afkomt: wat vraagt hij (je man) of zij (je moeder) nu precies aan mij? Kan ik dat wel of wil ik dat wel? En als het niet kan of niet wil, hoe laat ik het hem of haar weten? Zo blijf je trouw aan jezelf, maar tegelijkertijd geef je ook duidelijkheid aan de persoon die dingen van je verlangt. Je laat op deze manier zien dat je te vertrouwen bent oftewel, je zegt wat je gelooft en je doet wat je zegt. Op deze manier ben je heel bewust bezig met keuzes maken.

Als je als vrouw na een lange tijd weer aan het werk wil dan is dit een grote verandering. Immers, weer deelnemen aan de maatschappij is een intensief proces. Maar ondanks het feit dat dit heftig kan zijn, kan het je ook een gevoel geven van positiviteit: je gaat weer meedoen, je krijgt je eigen salaris, je krijgt nieuwe collega’s en nog veel meer.

Tegelijkertijd kan het ook een hoop vragen oproepen: Hoe pak je het in godsnaam allemaal aan? Wat moet je er wel niet allemaal voor doen? Wie zit er op mij te wachten? Maar voor veel vrouwen met kinderen wel een hele belangrijke vraag: hoe kan ik mijn huidige leven voortzetten als ik er ook nog bij moet werken? Deze en veel andere vragen spelen meer of minder bewust een rol bij de eerste beslissing om te starten met werk. Betekent dit automatisch dat je alles zelf moet doen en uitzoeken? Nee!

Op onze website vind je voldoende informatie over het in eigen handen nemen van de regie. Een belangrijke stap zet je door mee te doen aan de online module van "Ik met jou". Klik hier en leer iets over jezelf door het doen van een aantal testen. Probeer de oefeningen thuis, met vriendinnen of met je familie te doen. Als je behoefte hebt aan meer dan kan je je inschrijven voor de cursus.(naam van de cursus)

Enkele vragen om een beeld te krijgen van hoe jij voor jezelf opkomt of niet
 • Noem een paar situaties waarin je het belangrijk vindt om voor jezelf op te komen (denk aan het huishouden, wat je in je vrije tijd doet maar ook aan hoe je met anderen omgaat);
 • Noem een paar situaties waarin je bij wijze van spreken ‘stop’ zou willen zeggen tegen je partner en/of familie/vrienden;
 • Welke rol heeft volgens jou de man in het gezin (Moet hij de baas zijn of is de vrouw dat? Of horen ze de dingen samen te beslissen)? En welke rol heeft de vrouw? Hoe gaat het bij je eigen ouders en in je cultuur? Gaat het daar anders dan in andere culturen?
 • Zou je iets willen veranderen aan deze rolverdeling? (zo ja, wat?)
 • Welke problemen denk je tegen te komen wanneer je iets zou willen veranderen aan deze rolverdeling?
 • Hoe ga je met de gevoeligheid die je tegenkomt om?